Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ENJOY EATING

 

§ 1 WPROWADZENIE

 

Serwis Internetowy dostępny pod adresem https://www.enjoyeatig.pl prowadzony jest przez spółkę KMS FOOD z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 30-663) przy ul. Wielickiej 114, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000522406, której akta rejestrowe są przechowywane w Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się numerem NIP: 679 310 35 53 oraz numerem REGON: 123206404, adres poczty elektronicznej: kontakt@enjoyeating.pl
Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego, warunki świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego. 
Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony konsumentów. Postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.
 

§ 2 DEFINICJE

 

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 

 • § Cennik – cennik Usług dostępny w Serwisie Internetowym w zakładce http://enjoyeating.pl/cennik
 • § Formularz zamówienia – formularz dostępny w Serwisie Internetowym, za pomocą którego Klient może złożyć Zamówienie na Usługę;
 • § Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła umowę o świadczenie Usługi z Usługodawcą;
 • § Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • § Konto – elektroniczne konto w Serwisie Internetowym; zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane wskazane przez Usługobiorcę i informacje o jego aktywności w Serwisie Internetowym, w tym informacje o złożonych Zamówieniach oraz wykupionych Usługach. Konto oznaczone jest indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem wskazanym przez Usługobiorcę;
 • § Newsletter – usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub SMS, umożliwiająca Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy informacji o nowościach, ofertach, aktualizacjach, promocjach, poradach i wskazówkach, organizowanych lub polecanych przez Usługodawcę akcjach;
 • § Prawa konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);
 • § Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego;
 • § Serwis Internetowy, Serwis – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://www.enjoyeating.pl
 • § Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, której integralną częścią jest Regulamin;
 • § Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem;
 • § Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,  korzystająca z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym;
 • § Usługodawca, Sprzedawca – spółka KMS FOOD z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 30-663) przy ul. Wielickiej 114, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000522406, której akta rejestrowe są przechowywane w Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numerem NIP: 679 310 35 53 oraz numerem REGON: 123206404, adres poczty elektronicznej: kontakt@enjoyeating.pl
 • § Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą.

 

§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługobiorca może kontaktować się z Usługodawcą za pomocą wskazanych poniżej danych kontaktowych:
  adres poczty elektronicznej: kontakt@enjoyeating.pl
  numer telefonu: 519 679 878;
  adres do korespondencji: ul. Wielicka 114, 30-663 Kraków.
  Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w Serwisie Internetowym, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług elektronicznych może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia wskazanych zagrożeń Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, tj. programy antywirusowe i zaporę sieciową.
 4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, Regulaminem, przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. Do korzystania z Serwisu Internetowego konieczne jest spełnienie warunków technicznych, tj.komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej;przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari; włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 8. Korzystanie z Serwisu internetowego oznacza każdą czynność Usługobiorcy, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie Internetowym.
 9. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej w Serwisie Internetowym [zobacz]

 

§ 4 USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE INTERNETOWYM ORAZ OGÓLNE WARUNKI ICH ŚWIADCZENIA

 

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług elektronicznych, które są świadczone przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ewentualnych awarii Serwisu.
 2. Z Usług elektronicznych na warunkach wskazanych w Regulaminie może korzystać każdy Usługobiorca.
 3. W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi elektroniczne:
  • Formularz zamówienia;
  • Konto;
  • Newsletter

§ 5 WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. Warunki korzystania z Formularza zamówień:
  • składanie Zamówień w Serwisie Internetowym poprzez skorzystanie z Formularza zamówień nie wymaga posiadania Konta przez Usługobiorcę i zalogowania się na nie. W przypadku posiadania Konta lub jego utworzenia w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia, w ramach Konta zostanie zapisana historia składanych Zamówień;
  • złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia przez Klienta i kliknięciu pola „Zamawiam i płacę” w Serwisie Internetowym. Do momentu kliknięcia pola „Zamawiam i płacę” istnieje możliwość samodzielnej zmiany wprowadzanych danych lub zaprzestania składania Zamówienia;
  • klient obowiązany jest podać w Formularzu zamówienia dane: imię i nazwisko, miejsce dostawy Usługi (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, a w przypadku Klientów nie będących osobami fizycznymi także: nazwę firmy, adres firmy, numer NIP. Ponadto, Klient podaje w Formularzu zamówienia dane dotyczące świadczonej Usługi, tj. jej rodzaj, ilość, datę rozpoczęcia świadczenia Usługi, okres przez jaki Usługa ma być świadczona, sposób płatności;
  • Formularz zamówienia jest Usługą elektroniczną o charakterze jednorazowym – ulega ona zakończeniu po złożeniu przez Klienta Zamówienia lub po zaprzestaniu korzystania z Formularza zamówienia przez Usługobiorcę.
 2. Warunki korzystania z Konta:
  • w celu korzystania z Konta należy, z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu poniżej:
   • wypełnić znajdujący się w Serwisie Internetowym formularz rejestracji;
   • kliknąć pole „Zarejestruj”;
   • potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie w przesłany na podany przez Usługobiorcę adres e-mail link autoryzacyjny;
  • Usługobiorca obowiązany jest podać w formularzu rejestracji dane: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, hasło oraz adres ewentualnych Usług (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), a w przypadku Usługobiorców nie będących osobami fizycznymi także: nazwę firmy, adres, numer NIP;
  • Usługobiorca może utworzyć Konto również podczas składania Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia. Konieczne jest wówczas, oprócz danych niezbędnych do złożenia Zamówienia podanie hasła do Konta;
  • możliwe jest posiadanie jednego aktywnego konta przez Usługobiorcę. Usługobiorca nie powinien udostępniać Konta i danych do logowania osobom trzecim;
  • Usługobiorca obowiązany jest zmieniać dane wskazane w ustępie 1 niniejszego paragrafu powyżej w przypadku, gdy staną się nieaktualne;
  • Konto jest Usługą elektroniczną świadczoną przez czas nieoznaczony. Usługobiorca może zrezygnować z Konta poprzez jego usunięcie w Serwisie Internetowym. Usługobiorca może także zlecić dyspozycję usunięcia Konta Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, korzystając z danych Usługobiorcy wskazanych w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 3. Warunki korzystania z Newslettera:
  • w celu korzystania z Newslettera należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole podczas składania Zamówienia za pomocą Formularza zamówień w Serwisie Internetowym lub podczas tworzenia Konta;
  • Newsletter jest Usługą elektroniczną świadczoną przez czas nieoznaczony. Usługobiorca może zrezygnować z Newslettera poprzez kliknięcie w link wskazany w wiadomościach przesyłanych w jego ramach albo zlecenie dyspozycji rezygnacji z Newslettera Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, korzystając z danych Usługodawcy wskazanych w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 4. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług elektronicznych z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
   

 

§ 6 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 

 1. Usługodawca umożliwia Klientowi składanie Zamówień za pomocą Formularza zamówień w Serwisie Internetowym, zmierzających bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usług.
 2. Oferta dotycząca posiłków przygotowywanych i dostarczanych w ramach umowy o świadczenie Usług znajduje się w Serwisie Internetowym w zakładce Diety Usługodawca ma prawo aktualizować ofertę.
 3. Cena Usługi wskazana w Serwisie Internetowym podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto.
 4. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usług Klient zobowiązany jest złożyć Zamówienie za pomocą Formularza zamówień znajdującego się w Serwisie Internetowym, wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@enjoyeating.pl albo telefonicznie pod numerem: 519 679 878. W przypadku złożenia Zamówienia w drodze wiadomości e-mail lub telefonicznie, Klient powinien podać dane niezbędne do przyjęcia Zamówienia, a znajdujące się w Formularzu zamówień w Serwisie Internetowym (wskazane w § 5 ust. 1 lit. c). W przypadku braku podania wszystkich danych niezbędnych do przyjęcia Zamówienia, Usługodawca będzie kontaktował się z Usługobiorcą drogą elektroniczną lub telefonicznie w celu ich uzupełnienia.
 5. Po otrzymaniu Zamówienia Usługodawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany podczas składania Zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu Zamówienia, które stanowi równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usług.
 6. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 
 7. Klient może zamówić tylko jeden Zestaw próbny (na maksymalnie dwa dni). W przypadku, gdy ten sam Klient (legitymujący się tym samym imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania i/lub adresem dostawy, i/lub tym samym numerem telefonu kontaktowego, i/lub tym samym adresem e-mail) zamówi drugi Zestaw próbny, Zamówienie zostanie anulowane, a wpłacone przez Klienta środki zostaną mu zwrócone lub wedle wyboru Klienta, będzie mógł on zamówić Usługę w cenie regularnej i przeznaczyć wpłacone środki na jej poczet.
 8. Rozpoczęcie realizacji Usługi uzależnione jest od daty wskazanej w Zamówieniu, przy zastrzeżeniu, że rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi nie wcześniej niż:
  • w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę wpłaty z tytułu świadczonej Usługi dokonanej przez Usługobiorcę, jeśli ma ona miejsce do godz. 14:00;
  • w terminie 2 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym Usługodawca otrzymał wpłaty z tytułu świadczonej Usługi dokonanej przez Usługobiorcę, jeśli ma ona miejscu po godz. 14:00.
 9. Treść umowy o świadczenie Usług jest utrwalana, zabezpieczana i udostępniana Klientowi poprzez: udostępnienie Regulaminu w Serwisie Internetowym oraz przesłanie potwierdzenia warunków umowy na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Usługodawca utrwala treść zawartej umowy także w swoim systemie informatycznym.
   

 

§ 7 ZMIANA, WSTRZYMANIE REALIZACJI I REZYGNACJA ZE ŚWIADCZONEJ USŁUGI

 

 1. W przypadku chęci zmiany świadczonej Usługi, Klient może skierować dyspozycję zmiany za pomocą poczty elektronicznej skierowanej na adres: kontakt@enjoyeating.pl. Usługodawca potwierdza możliwość dokonania zmiany świadczonej Usługi w drodze oświadczenia skierowanego za pomocą poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta. Zmiana Usługi następuje, z zastrzeżeniem ustępu 2 niniejszego paragrafu poniżej:
  • w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę dyspozycji zmiany, w przypadku otrzymania jej do godziny 14:00;
  • w terminie 2 dni roboczych po dniu następującym po otrzymaniu przez Usługodawcę dyspozycji zmiany, w przypadku otrzymania jej po godzinie 14:00.
 2. W przypadku, gdy Klient zmienia świadczoną Usługę na Usługę o wyższej wartości, zobowiązany jest w terminie 3 dni od potwierdzenia możliwości zmiany świadczonej Usługi przez Usługodawcę dopłacić Usługodawcy różnicę cenową pomiędzy Usługami. W tym przypadku Zmiana następuje:
  • w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę wpłaty z tytułu zmiany Usługi, w przypadku otrzymania jej do godziny 14:00;
  • w terminie 2 dni roboczych po dniu następującym po otrzymaniu przez Usługodawcę wpłaty z tytułu zmiany Usługi, w przypadku otrzymania jej po godzinie 14:00.
 3. W przypadku braku dokonania wpłaty z tytułu zmiany świadczonej Usługi, zgodnie ust. 2 niniejszego paragrafu powyżej, świadczona Usługa nie ulega zmianie.
 4. W przypadku zmiany świadczonej Usługi na Usługę o niższej wartości, Usługodawca zwraca Klientowi różnicę w terminie 14 dni od potwierdzenia możliwości dokonania zmiany świadczonej Usługi.
 5. Klient uprawniony jest do wstrzymania realizacji opłaconej Usługi w wybranych przez siebie dniach. Wstrzymanie realizacji Usługi następuje:
  • w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę dyspozycji wstrzymania, w przypadku otrzymania jej do godziny 14:00;
  • w terminie 2 dni roboczych po dniu następującym po otrzymaniu przez Usługodawcę dyspozycji zmiany, w przypadku otrzymania jej po godzinie 14:00.
 6. W przypadku wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu powyżej, realizacja opłaconej Usługi ulega wydłużeniu o ilość dni równą ilości dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do wstrzymania realizacji Usługi.
 7. W przypadku chęci rezygnacji ze świadczonej Usługi, Klient może skierować rezygnację za pomocą poczty elektronicznej skierowanej na adres: kontakt@enjoyeating.pl. Przyjęcie rezygnacji złożonej przez Klienta jest dobrowolne i następuje w drodze oświadczenia Usługodawcy za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta.
 8. W przypadku przyjęcia rezygnacji ze świadczonej Usługi, Usługodawca przestaje świadczyć Usługę:
  • w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę rezygnacji, w przypadku otrzymania jej do godziny 14:00;
  • w terminie 2 dni roboczych po dniu następującym po otrzymaniu przez Usługodawcę rezygnacji, w przypadku otrzymania jej po godzinie 14:00.
 9. W przypadku dobrowolnego przyjęcia rezygnacji ze świadczonej Usługi przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje rozliczenie proporcjonalne i zwrot tylko za dni, w których Usługa nie będzie realizowana. Zwrot środków następuje w terminie 14 dni od przyjęcia rezygnacji przez Usługodawcę.
 10. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i niewynikających z winy Usługodawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów Klientowi niebędącemu konsumentem, a Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.

 

§ 8 PŁATNOŚC

 

 1. Usługodawca umożliwia dokonanie płatności przez Klienta w ramach zawartej umowy o świadczenie Usług za pomocą przelewu online lub płatność kartą za pośrednictwem systemu DOTPAY
 2. Wpłatę z tytułu zawartej umowy o świadczenie Usług należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 2 dni od momentu potwierdzenia zamówienia przez Usługodawcę. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w tym terminie, Zamówienie jest traktowane jako anulowane.
 3. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF.
   

§ 9 DOSTAWA

 

 1. Dostawa realizowana jest na obszarze dostawy wskazanym w Serwisie Internetowym.
 2. Podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji Usługodawca potwierdza możliwość dostawy pod adres, który Klient wskazał w Zamówieniu.
 3. Koszt dostawy zawiera się w cenie Usługi.
 4. Dostawa realizowana jest zgodnie z zawartą umową o świadczenie Usługi, w której wskazany jest dzień rozpoczęcia dostawy, okres dostawy oraz adres, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach wskazanych w Formularzu zamówienia.
 5. W przypadku, gdy umowa o świadczenie Usług obejmuje także sobotę i niedzielę, dostawa obejmująca dwa dni realizowana jest w piątek. W przypadku dni wolnych od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz innymi wyraźnie wskazanymi przez Usługodawcę dniach wolnych czy świątecznych, dostawy mogą być dostarczane w inny sposób niż wskazane w niniejszym punkcie, o czym Usługodawca każdorazowo poinformuje Klienta.
 6. Dostawa realizowana jest wyłącznie w umówionym czasie i lokalizacji. W przypadku nieodebrania dostawy przez Klienta w umówionym czasie i miejscu, Usługodawca nie dokonuje ponownej dostawy.
   

§ 10 RĘKOJMIA ZA WADY

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot świadczonych Usług przygotowany bez wad.
 2. Usługodawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady przedmiotów świadczonych Usług na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
   

§ 11 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE, POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 

 1. Reklamacje związane z umową o świadczenie Usług lub Usługami elektronicznymi należy składać elektronicznie na adres: kontakt@enjoyeating.pl lub pisemnie na adres: ul. Wielicka 114, 30-663 Kraków.
 2. Zaleca się, aby reklamacja zawierała:
  • dane identyfikacyjne Klienta – imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej;
  • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, m.in. rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości, przydatna byłaby również dokumentacja fotograficzna;
  • roszczenie Klienta.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 4. Usługodawca informuje Klienta będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/). Wykaz stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Konsument może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
   

§ 12 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. W przypadku umów o świadczenie Usług elektronicznych (Konta, Newslettera), Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powyżej może odbyć bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej. W tym celu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu Usługodawcy.
   

§ 13 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 

Zgodnie z art. 38 ust. 3, ust. 4 oraz ust. 12 Praw konsumenta Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, o którym mowa w art. 27 Praw konsumenta, z uwagi na charakterystykę przygotowywanych i dostarczanych w ramach zawartej umowy produktów, jakimi są indywidualnie przygotowywane posiłki o krótkim okresie przydatności do spożycia, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia oraz względów higienicznych.

 

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu Internetowego, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
 2. Prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą, który nie jest konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. O zmianach niniejszego Regulaminu Usługobiorca/Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu Internetowego zawierającej termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Usługobiorca/Klient, który nie akceptuje zmian jest obowiązany zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem zawartych umów i usunięciem Konta. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu wprowadzała nowe opłaty lub podwyższa już istniejące, konsument ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 maja 2020 r.
   
Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarkiX